Version 1.23 (T18)
กรุณาป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
Username
Password

User logged on 7
การเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา (KRIS)
  1. ป้อนเลขรหัสนักศึกษา 13 ตัวลงในช่อง Username
  2. ป้อนรหัสผ่านประจำตัวลงในช่อง Password
  3. คลิกปุ่ม Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน

ศูนย์รับแจ้งปัญหาและข้อมูลการลงทะเบียน

หากมีปัญหาใดๆ เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนนักศึกษา งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 โทรสาร 0-2587-4341